torsdag den 29. august 2013

29. august

Som svar på den danske regerings afvisning af gårsdagens ultimatum, iværksætter tyskerne i de tidlige morgentimer ”Operation Safari” – afvæbningen af den danske hær og flåde. Samtidig møder en tysk general op på statsminister Erik Scavenius’ privatadresse og meddeler, at Danmark er erklæret i undtagelsestilstand, og at den danske regerings beføjelser er ophørt. Tysk militær har overtaget den udøvende magt i landet!I Odense er der træfninger ved den danske hærs forlægning i Albanigade. Tyskerne tager opstilling i krydset Albanigade-Tværgade, og skudvekslingerne her varer i ca. 20 minutter. Mere voldsomt går det for sig i Fruens Bøge, hvor 11 danske soldater i ca. 2 timer forsvarer sig ved Skovpavillonen.

Ved hangaren ved kasernen på Sdr. Boulevard bliver to danske vagter overfaldet af tyskerne med en håndgranat. Den ene – Arne P. Christensen – afgår kort tid efter ved døden.

Desuden bliver 10 civile fynboere, heriblandt flere odenseanere, taget som gidsler.

Om morgenen vågner odenseanerne op til en ny virkelighed: Tyskerne havde indført undtagelsestilstand i hele landet. På plakater og i radioen bliver en lang række påbud og forbud proklameret. Selv opfordring til strejke vendt mod værnemagten kan fremover føre til dødsstraf. Alvoren understreges af, at byen er fyldt med maskingeværbevæbnede tyske soldater.

Samarbejdspolitikken er faldet, og et nyt og barskere kapitel i den danske besættelseshistorie tager sin begyndelse.

tirsdag den 27. august 2013

28. august

 
I de tidlige morgentimer udsættes Dansk Akkumulator- og Elektromotor Frabrik i Ørstedsgade for en kraftig sabotage. Virksomheden er kendt for at eksportere maskiner til den tyske marine. Store dele af bygningen styrter sammen.

D.A.E. efter sabotagen 28. august 1943. Erstatningsbeløbet udgjorde ca. 1,3 mio. kr. -  i vor tids priser svarer det til mindst 90 mio. kr.

Morgenaviserne bringer et opråb fra regeringen og samarbejdsudvalget. Opråbet maner til besindighed og opretholdelse af ro og orden, hvis man fortsat ønsker, at landet skal styres af den danske regering.

I København henrettes Poul Edvin Kjær Sørensen som den første danske modstandsmand under besættelsen. Frygten for uroligheder i forbindelse med bekendtgørelsen af henrettelsen gør, at tyskerne vælger at begrave ham i Tyskland.

Få timer efter henrettelsen får statsminister Erik Scavenius overbragt det tyske ultimatum, som Werner Best i går havde med til Danmark fra Berlin: Tyskerne kræver, at regeringen skal indføre undtagelsestilstand, forbud mod strejker, skærpet pressecensur, dødsstraf for sabotage og våbenbesiddelse m.m.

I ultimatummet er der desuden et særligt krav til Odense: Byen skal inden fem dage betale en bøde på 1 mill. kr., og regeringen skal finde og udlevere de gerningsmænd, der 19. august overfaldt en tysk officer. Hvis de skyldige ikke bliver udleveret inden 5. september, vil tyskerne tage 10 odenseanere som gidsler, indtil de skyldige bliver udleveret.

Senere på dagen samles regeringen og samarbejdsudvalget for at diskutere det tyske ultimatum. Det bliver hurtigt besluttet at afvise hele det tyske ultimatum! Regeringen svarer følgende:

”Ved den den 9. april 1940 trufne ordning blev der skabt en tilstand, hvis hovedformål det var at sikre opretholdelsen af ro og orden i landet. Regeringen har igennem hele den siden da forløbne tid haft dette formål for øje, og lige til den sidste tids begivenheder er det i det store og hele lykkedes at gennemføre de bestræbelser, som i denne henseende på forskellig måde er blevet udfoldet.

Regeringen og Rigsdagen har gjort deres bedste for at holde befolkningen i ro. Til sidst er der, med hans Majestæt Kongens approbation, af regeringen og Rigsdagens Samarbejdsudvalg med tilslutning af de samarbejdende partiers rigsdagsgrupper blevet bekendtgjort et opråb, i hvilket befolkningen på indtrængende måde opfordres til at undgå uoverlagte handlinger og bevare ro og besindighed. Dette opråb har fundet genklang i alle kredse af befolkningen, og både arbejderorganisationerne og de store erhvervsorganisationer har ved erklæringer af 23. og 25. august understøttet regeringens og Rigsdagens opråb.

Det kan allerede nu konstateres, at disse aktioner har øvet deres virkning. Der er tydeligt indtrådt en afspænding, og regeringen nærer begrundede håb, at det vil lykkes at bekæmpe den øjeblikkelige strejkebevægelse, så at arbejdsforholdet i landet atter vil komme i ro.

Regeringen er, således som det har fundet udtryk i hr. statsministerens note af 26. august 1943, rede til at træffe alle til opretholdelse af ro og orden og til gennemførelsen af de gældende love nødvendige forholdsregler og det med alle statens til rådighed stående magtmidler i overensstemmelse med de i så henseende gældende almindelige bestemmelser, derunder også reglerne om politiets benyttelse af våben.

En iværksættelse af de fra tysk side krævede foranstaltninger ville ødelægge regeringens muligheder for at holde befolkningen i ro, og regeringen beklager derfor, at den ikke kan finde det forsvarligt at medvirke til gennemførelsen af disse foranstaltninger

                                                 København, den 28. august 1943”.


Nu kan man blot vente på tyskernes reaktion …

mandag den 26. august 2013

27. august

120 personer meldes anholdt under uroligheder på Rådhuspladsen i København. Arrestationerne er en følge af et cirkulære justitsministeriet udsender for at pålægge politiet at skride til anholdelser, så snart der er optræk til optøjer.

Den stigende kriminalitet i Danmark har givet trængsel i fængslerne. Nyborg Statsfængsel udbygges med barakker til 90 fanger. Søbysøgård bliver også udvidet.

Den rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best, vender tilbage fra Berlin. Det har ikke været et succesfuldt besøg for Best. Tysklands udenrigsminister, von Ribbentrop, beordrer i bestemte vendinger Best til at få styr på situationen i Danmark. Over 70 sabotager i august måned og gadekampe mellem danske soldater og civile på den ene side og tyske soldater på den anden er uacceptabelt.

Werner Best har derfor et ultimatum i bagagen. Et ultimatum, som tyskerne ved, at den danske regering vil få svært ved at acceptere.

Dagens avis fortæller om, hvordan kvinder og børn nu evakueres fra Berlin og byens forstæder. Tyskerne frygter et stigende antal luftangreb efter sønderbombningen af Hamburg.

søndag den 25. august 2013

26. august

Strejkerne på Fyn er nu slut undtagen i Svendborg, hvor der også fortsat er uroligheder med rudeknusninger og klipninger af tyskerpiger.

Politiet i Odense rapporterer, at der under urolighederne er foretaget 21 anholdelser. Personerne sigtes for blandt andet hærværk, sabotage og legemskrænkelse. 300 sager er under behandling og yderligere anholdelser kan forventes.

I dagens avis kan man læse om ødelæggelserne i Milano. Det anslås, at 6o % af alle bygninger er ubeboelige, og der er skader på byens kirker og Scala operaen. Journalister, der har besøgt byen siger, at Milanos tid som storby og industricentrum er slut.

Dødsdommen over Paul Sørensen fører til generalstrejke i hans fødeby, Aarhus.

25. august

Elektriker Vilhelm Jensen, der blev skudt af tyske soldater 18. august, bliver begravet. Tyskerne forlanger tidspunktet ændret i sidste øjeblik, da man hører, at arbejdere fra byens virksomheder har i sinde at deltage. Arbejderne på flere store virksomheder nedlægger arbejdet i protest men genoptager det dagen efter.

Odenseanerne strømmer ud at handle, og mange butikker må melde alt udsolgt. Biografbilletter er også umulige at skaffe. Byens restauranter bliver rendt over ende af især ungkarle, der ikke har fået et veltillavet måltid mad i adskillige dage.

Hitler udnævner en af sine mest betroede medarbejdere, Heinrich Himmler, til indenrigsminister. Hidtil har Himmler været øverste chef for det hemmelige tyske politi, Gestapo.

Paul Sørensen, der blev arresteret 18. august i Aalborg, bliver dødsdømt ved en tysk krigsret.

fredag den 23. august 2013

24. august

En person er død under urolighederne, og ifølge politirapporten har 41 odenseanere været til behandling på skadestuen de seneste dage. Arbejdet bliver i dag genoptaget i hele byen.

Meddelelse om arbejdets genoptagelse

I Bogense, Assens og Svendborg strejkes der stadig, og Svendborg Værft bliver udsat for en sabotagebrand.

Byens aviser er igen på gaden. I Fyns Tidende kan man læse om Odenses urolige uge. Fyens Stiftstidende går så vidt som at kalde det den mest bevægede uge i Odenses historie. Ikke én linje fortæller om skyderier og umotiverede overfald fra værnemagtens side. Der fortælles blot om skærmydsler, stærkt dramatiske sammenstød og besværlige forhandlinger.

I Aalborg er situationen meget anspændt efter gårsdagens optøjer i forbindelse med modstandsmanden Erik Vangsteds begravelse. Der udbryder generalstrejke efter nedskydningen af en ung mand, der på cykel er kommet til at køre ind i en tysk soldat.

torsdag den 22. august 2013

23. august

Tyskerne indvilger i at holde deres soldater på kasernen frem til 25. august. I politiets døgnrapport bemærkes det da også, at der ikke har fundet demonstrationer eller uroligheder sted. Endnu et stadionmøde tiltrækker 7000 mennesker.

Der er stor uenighed om man skal genoptage arbejdet. Drøje forhandlinger viser med al tydelighed at de faglige organisationer er ude af trit med deres medlemmer. Først hen under aften beslutter man at genoptage arbejdet dagen efter.Dansk Most- og Tørreindustri i Hjallese efter sabotagen 23. august 1943.
  
Dansk Most- og Tørringsindustri i Hjallese bliver udsat for en bombesprængning, men ellers er der roligt i Odense. Det kan man ikke sige om de fynske kystbyer, hvor rudeknusninger og klipning af tyskerpiger ledsager strejkerne.

Begravelsen af modstandsmanden Erik Vangsted i Aalborg fører til strejker og optøjer overalt i byen. Sammenstød mellem demonstranter og tyske soldater finder sted uden for kirken og spreder sig til resten af byen.


 
onsdag den 21. august 2013

22. august

Der er i aften atter folkemøde på stadion med taler og sang. Næsten 10.000 mennesker er samlet, og der bliver nedsat et strejkeudvalg, som skal forhandle. På rådhuset forhandler byens borgmester videre med regeringens repræsentanter, fagforbundenes udsendinge og de tyske myndigheder om arbejdets genoptagelse.

Ca. 10.000 odenseanere samlet til møde på Odense Atletikstadion

Nu er strejken også nået til Middelfart. I følge politiet er 15 kvinder blevet klippet skaldet, og mange forretninger får deres ruder smadret. I Svendborg ulmer uroen, og politiet i Bogense må have assistance til at bringe urolighederne i byens til standsning.

Efter flere dages forhandlinger mellem det danske sikkerhedspoliti og den tyske værnemagt lykkes det at få frigivet to unge mænd, der har været i tyskernes varetægt. De er blevet mishandlet så slemt med stokkeslag, at de må indlægges på sygehuset.

tirsdag den 20. august 2013

21. august

Byen har nu været uden aviser i flere dage. Den eneste måde, borgerne kan holde sig ajour på, er ved at læse det illegale Trods Alt. Bladet opfordrer til fortsat strejke, og odenseanerne følger anvisningen.

Maskerede mænd trænger ind på Plums Konservesfabrik på Havnegade. Sabotagevagten bindes, og to bomber springer og får fabriksbygningen til at brænde ned til grunden. Tyskerne har arresteret tre unge mænd for at kaste inventar ud af en lejlighed. Tysker nægter at udlevere de tre, og løjtnant Barkow udtaler, at de skal stilles for en tysk feltkrigsret.

Godt 1000 mennesker samles om formiddagen til folkemøde på stadion. Mødet bliver en folkelig manifestation af støtten til strejken og opgøret med tyskernes hårdhændede metoder. Der synges Der er et yndigt land og enkelte steder i forsamlingen ses Dannebrogsflag.


Udenrigsministeriets direktør, Nils Svenningsen, blev 21. august sendt til Odense for at forhandle med tyskerne om strejkens ophør. Fra efteråret 1943 og frem til 5. maj 1945 stod han i spidsen for "departementschefstyret", der trådte i stedet for samarbejdspolitkken efter dennes ophør 29. august 1943.  


Arbejdsminister Johannes Kjærbøll og direktør i udenrigsministeriet Nils Svenningsen er kommet til byen for at forhandle med tyskerne om strejkens ophør. Fra tysk side leder Werner Bests højrehånd, Paul Kanstein, forhandlingerne.

http://www.befrielsen1945.dk/temaer/samarbejdemodstand/sammenstoed/kilder/kildec.html

20. august

Forhandlinger mellem fagforbundene og de danske og tyske myndigheder om strejkens afblæsning fører blot til yderligere uroligheder.

Forhandlingsresultatet bliver delt ud til Odenses borgere
 
Endnu en gang må forhandlerne se deres løbesedler trampet på. Og urolighederne tager til. Der er fortsat rudeknusninger overalt i byen, og sygehuset melder om mange tilskadekomne.

På Dybdevej skyder en dansk frikorpsmand en mand i låret. Manden har råbt landsforræder efter pågældende. Politiet har adskillige gange været kaldt ud til adressen denne dag.

Strejken breder sig nu til Nyborg, hvor arbejdet nedlægges på byens store jernstøberi.

søndag den 18. august 2013

18. august

Arbejderne på alle Odenses store industrivirksomheder nedlægger arbejdet fra morgenstunden og strejker i protest mod tyskernes brutale fremfærd i går aftes. Inden for få timer er hele byen lammet. Også butikker og kontorer lukker. I stedet samles folk på gaderne.

Demonstrationer, rudeknusninger og overfald på tyskerpiger er så voldsomme, at politiet kl. 13.30 indfører færdselsforbud. Men især angrebene på tyskerpigerne fortsætter eftermiddagen igennem. De bliver klippet skaldet, og nogle får hevet tøjet af og påmalet hagekors på ryggen og ballerne.

Tyske soldater ud for C.M. Eriksen & Søn i Kongensgade

Stærkt bevæbnede tyske patruljer cirkulerer i gaderne og skyder på må og få. Adskillige personer bliver ramt og må på skadestuen. En 51-årig elektriker, Vilhelm Jensen, bliver skudt, da han forsøger at vriste maskinpistolen fra en tysk soldat.

Modstandsmanden Erik Vangsted bliver skudt under en fejlslagen våbennedkastning ved Aalborg. Hans kammerat Paul Sørensen tages til fange af tyskerne.

lørdag den 17. august 2013

17. august

I dagens avis opfordrer politiet til at undgå sammenstimlen i gaderne. Byens biografer og restauranter er ikke genåbnet efter optøjerne i går aftes.En af Chr. Hansen & Sønners forretninger, efter at den er blevet raseret
 

Men lige lidt hjælper det. Først på aftenen er der sammenstød mellem de tyske soldater og danskere i Nørregade. 14 danskere bliver bragt til skadestuen efter mødet med tyske bajonetter og aggressiv fremfærd. Blandt andet bliver en 34-årig støbemester fra H. Rasmussen & Co. stukket i ryggen af en tysk soldat ud for Grand Hotel.

Kl. 22.55 kaster ukendte gerningsmænd en håndgranat i krydset Mageløs/Klaregade. Ingen kommer til skade, men mange ruder knuses.

De tyske soldater viser ingen respekt for politiet og overfalder også betjente, der forsøger at skabe ro og orden. Dagens politirapport fortæller, at oberstløjtnant Weiss nægter at trække sine soldater tilbage på trods af gentagne henvendelser fra politimesteren.

Også i Skibhuskvarteret er der optøjer. Ruderne og alt inventaret hos slagteren Chr. Hansen og Sønner bliver smadret. Det er almindeligt kendt, at han tjener godt på at handle med tyskerne.

onsdag den 14. august 2013

15. august

Sortbørshandlen florerer i Odense. I dagens udgave af Fyens Stiftstidende fortælles det, at en odenseansk handelsmand er blevet anholdt og sigtet for overtrædelse af forskellige krisebestemmelser. Han har bl.a. handlet med cigaretpapir og smørmærker i stor stil. Handelsmanden er nu fængslet. Politiet har foretaget endnu en anholdelse i sagen. Det drejer sig om en automobilhandler, der er sigtet for omfattende handel med smørmærker og uden tilladelse at have købt og solgt et lastbildæk. Automobilhandleren er fængslet for foreløbig fire dage.

Sortbørshandlen er bekymrende, men alvorligere begivenheder finder sted på de odenseanske gader. I løbet af aftenen bliver der knust ruder hos kendte nazistiske forretningsdrivende, og en gruppe unge mennesker bombarderer tyske soldater med sten.

Tyskerne forholder sig forholdsvist roligt, men det meddeles, at de kun modvilligt følger dansk politis påbud. Ved midnatstid falder der dog ro over byen igen.

Til gengæld er situationen i Svendborg højspændt. Ved 23.30-tiden skyder tyske marinesoldater med skarpt mod et demonstrationsoptog i nærheden af den danske kaserne. Vagterne ved kasernen besvarer ilden, og der er bliver affyret i alt 49 skud (44 fra dansk side). Efterfølgende sætter unge svendborggensere ild til tre tyske militærkøretøjer.

tirsdag den 13. august 2013

14. august

Her til morgen er odenseanerne vågnet op til et orgie af knuste spejlglas, efter at der er blevet udøvet sabotage mod autoværkstedet Fehr & Co. i Slotsgade. En kraftig sprængning har udover at lave kraftige skader på virksomheden blæst 200 større og mindre ruder ud i centrum af Odense.
 

Fehr & Co. i Slotsgade efter sabotagen 14. august 1943.
 
Fehr & Co. har siden 1940 lavet reparationsarbejde for værnemagten, og virksomheden var derfor et oplagt sabotagemål. Det var ”Faldskærmsgruppen”, som stod bag sabotagen.

”Faldkærmsgruppen” har tilknytning til den britiske sabotageorganisation SOE og har eksisteret siden juni 1943. Den består hovedsageligt af militærpersoner med tilknytning til Odensegarnisonen og civile fra byens borgerlige kredse. Det var også denne gruppe, der lavede sabotagen mod Linz på Odense Staalskibsværft for ca. 14 dage siden.

Det forlyder i øvrigt, at den nyligt ankomne tyske konsul i Odense, Georg Böhme, blev kastet ud af sengen ved nattens store brag.

19. august

En tysk løjtnant bliver forfulgt af en ophidset folkemængde hele vejen fra banegården til Vestergade. Han skyder ind i mængden og rammer to arbejdsdrengedrenge. Folkemængden er ganske tæt på at tage livet af løjtnanten men besinder sig, og Falck bringer ham til sygehuset.

Tidligere på dagen vælter en flok unge mennesker en af politiets mandsskabsvogne i Asylgade. Klipningen af tyskerpiger fortsætter, og man raserer deres lejligheder. På Skibhusvej bliver hele møblementet fra en lejlighed kastet ned på gaden, og der bliver sat ild på.
 


Odenseanere vælter en af politiets mandskabsvogne i Asylgade

Tyske soldater griber hårdt ind overfor optøjer og begynder at anholde folk. På Skibhusvej anholder de syv personer og skyder mod mængden, der samler sig om tyskernes lastbil.

Medarbejderne på gas-, vand- og elektricitetsværkerne truer med at gå i strejke. Borgmester I. Vilhelm Werner må gribe ind og forhindre denne situation. Det mislykkes at få brødfabrikker og mejerier til at genoptage arbejdet. Løbesedler fra forhandlingerne på rådhuset bliver brændt af – ingen er tilsyneladende parate til at opgive kampen.

16. august

Begivenhederne i Odense tager en dramatisk vending. Under aftenens koncert i Kongens Have ender det i slagsmål mellem tyske soldater og danskere. Tyskernes opførsel ses som den rene provokation. Optøjer følger i kølvandet på menneskemængden, og ruder bliver knust hos handlende, der tjener godt på tyskerne.

Det koger og syder så meget i centrum, at oberstløjtnant Weiss sender soldaterpatruljer på 50-100 mand på gaden for at slå optøjerne ned. De slår ofte ned på ganske uskyldige mennesker. Selv det danske politi kan ikke vide sig sikkert. En politibetjent rapporterer senere, at han i et forsøg på at lægge sig imellem tyske og danske soldater bliver slået med knytnæveslag og truet med bajonet.

Biografernes sene forestilling bliver afbrudt, og folk får en halv time til at komme hjem. Derefter vil de tyske soldater overtage bevogtningen af byen. De truer med at skyde enhver, der befinder sig på gaden derefter.

mandag den 12. august 2013

13. august

Om aftenen er der voldsomme bataljer i Munke Mose. Det er igen de danske soldater, der starter balladen.

En af de implicerede danske soldater beretter: ”Vi går frem og tilbage [i byen], men ser ingen tyskere. Da træffer vi et par korporaler, som siges at stå i spidsen for ”operationerne”. ”Gå ned i Munke Mose”, siger de, ”og sig til de andre gutter, at de skal komme med”.

Som en løbeild spredes det fra mand til mand, at det store slag skal stå i Munke Mose, hvor tyskerne plejer at holde til med deres tøse. Også en del civile ser, hvad der er i gære og følger efter soldaterne ned i parken, som snart er et vrimlende hav af mennesker.

Et par tyskere skynder sig væk, så hurtigt de kan. Andre fortsætter frækt og nonchalant at spadsere med deres piger. Det ægger danskerne, og det kommer til slagsmål.

Desværre har jeg ikke nattetegn, og da klokken nærmer sig kl. 22, må jeg sammen med et par kammerater gå tilbage til kasernen. På vejen derhen hører vi vilde hyl og skrig fra parken. En tysker bliver kastet i vandet og hans pige klippet …”.

Efter episoden i Munke Mose begynder de tyske soldater at føre sig mere aggressivt frem i Odense.

søndag den 11. august 2013

12. august

I dagens udgave af Fyns Social-Demokrat opfordrer avisen i en leder til nationalt sammenhold – ikke for at gå imod tyskerne, men for at holde sammen på nationen og bakke op om de danske myndigheder.

Lederen er skrevet på baggrund af en sag fra København, hvor flere næringsdrivende er blevet idømt hårde fængselsstraffe for at have snydt kunderne. Fyns Social-Demokrat går skarpt i rette med den forretningsmoral, der her er blevet udvist. Den underminerer det nationale sammenhold, og avisen fortsætter: ”Den, der svigter hensynet til dette sammenhold, er derfor slet og ret en landsforræder og bør behandles i overensstemmelser hermed!”

Situationen i Odense er spændt. Her til aften er der på ny sammenstimlen i centrum, og der bliver knust fem spejlglasruder hos forretningsdrivende, der kendt som enten nazister eller ”tyskervenlige”.

På gaderne er der mange tyske soldater, der ”følger danskerne hjem”. Der er flere sammenstød mellem de tyske og danske soldater, der bliver bakket op af byens unge.

11. august

Der er udbrudt generalstrejke i Esbjerg! I løbet af formiddagen lukker hele byen – og de steder, hvor det går lidt langsomt med at få drejet nøglen om, "hjælper" de strejkende forretningsindehaverne på vej ved at knuse deres butiksruder!

Fra Aalborg forlyder det nu, at cementarbejderne også er gået i strejke! Både Esbjerg og Aalborg er militærstrategisk vigtige byer for besættelsesmagten, der er bekymret over udvilingen.

I løbet af dagen bliver det meddelt, at tyskerne er indstillet på at ophæve undtagelsestilstanden i Esbjerg, hvis esbjerggenserne går i arbejde.

Om aftenen er 2.000 arbejdere samlet til stormøde på Paladshotellet, hvor 2.000 arbejdere skal tage stilling til tyskernes udspil. Uden for står yderligere 3.000 esbjerggensere. Det bliver besluttet at genoptage arbejdet i morgen.

Strejken i Esbjerg bliver af en stor del af befolkningen i hele Danmark betragtet som en sejr. Som et illegalt blad skriver: ” … det kan altså nytte at gøre modstand”.

fredag den 9. august 2013

9. august

Den seneste tids uroligheder og sabotager har sat samarbejdspolitikken under pres. I løbet af dagen samles regeringen på Christiansborg for at tage stilling til tyskernes seneste krav, som går ud på, at danske statsborgere, der er blevet idømt fængsel på otte år eller mere, skal deporteres til afsoning i tyske fængsler.

Det er de tiltagende sabotageaktiviteter, som har fået den tyske ledelse til at stille kravet til den danske regering. Alene i den første uge af august er der på landsplan registreret 33 sabotager. 

Den danske regering betragter tyskernes krav som et alvorligt brud på ”løfterne fra den 9. april”. Hjørnestenen i samarbejdspolitikken er jo netop, at de danske myndigheder selv har kontrol med domstole, fængsler, strafafsoning m.v.

Erik Scavenius

På mødet rejser statsminister Erik Scavenius spørgsmålet om ministeriets tilbagetræden til fordel for en parlamentarisk regering. Han mener, at hans egen person er en belastning for forholdet til befolkningen, og det vil være et stærkt træk over for Werner Best, der ønsker samarbejdspolitikken bevaret. Kun de konservative støtter forslaget. De øvrige er mere skeptiske.

Om eftermiddagen går Erik Scavenius til Dagmarhus for at drøfte sagen med Werner Best. Han er afvisende overfor planen om en parlamentarisk regering, men er indforstået med at stille deportationssagen i bero.

onsdag den 7. august 2013

8. august

I Esbjerg fortsætter urolighederne, og der er dekreteret udgangsforbud fra kl. 21. De to kommunister Hans Peter Poulsen og Axel Andersen, som i begyndelsen af 1943 er blevet sendt fra Odense til Sydvestjylland af DKP, spiller hovedroller i begivenhederne.


Kommunisten og sabotøren Hans Peter Poulsen kom oprindelig fra Odense, men blev i begyndelsen af 1943 sendt til Sydvestvestjylland for der at lede DKP's sabotagearbejde.

I løbet af dagen udfører Hans Peter Poulsen to sabotager mod henholdsvis politiets garage og en kaffebar, der er kendt som et populært tilholdssted for tyskerne. Om aftenen er der igen slagsmål i gaderne.

I Odense er der fortsat nogenlunde roligt, men også i dag er der sammenstød mellem de tyske og danske soldater.

Den spændte situation bliver dog ikke nævnt i lokalpressen, der arbejder under censurens stramme vilkår. Dagens tophistorie fra Odense er derfor, at der har været rekordbesøg i H.C. Andersens Hus i juli!

7. august

Strejken på værftet er forbi, men uroen i Odense ulmer lige under overfladen. Der er dagligt skærmydsler mellem tyske og danske soldater, der bakkes op af byens unge.

Også i Esbjerg er der uroligheder. I går aftes var der en stor sabotage på havnen, hvor ca. 400.000 fiskekasser blev sat i brand. Efterfølgende kom det til sammenstød mellem esbjerggensere og tyske marinere, og adskillige måtte bringes til sygehuset. Der er dekreteret udgangsforbud i aften.

Fyens Stiftstidende beretter i dag, at der fortsat er hårde kampe på Sicilien. Avisen bringer også en kort notits om, at rigsmarksal Hermann Göring har været i Hamburg for at besigtige skaderne efter den seneste tids massive luftbombardementer. Der er endnu ingen oplysninger om dræbte og sårede.*

* Senere opgørelser viser, at der ved luftangrebene af Hamburg (24.7, 25.7, 26.7, 27.7, 29.7 og 2.8) blev dræbt 44.600 civile.

tirsdag den 6. august 2013

10. august

De danske soldater i Odense har fået ordre til kun at færdes to og to i den indre by. Det sker efter de seneste dages skærmydsler med de tyske soldater. Alligevel er der i løbet af dagen sammenstød mellem de to parter. Alt peger på, at det er de danske soldater, der opsøger konfrontationerne med de tyske soldater.

Der bliver også smadret nogle butiksruder hos forretningsdrivende, der er kendt som ”tyskervenlige”.

De lokale aviser er imidlertid tavse omkring situationen i Odense. Til gengæld bliver den internationale situation dækket intenst. Fyns Social-Demokrat skriver, at tyskernes stillinger på Sicilien er under massive angreb.

Avisen spekulerer også i, om der snart vil blive oprettet en tredje front i Vesteuropa. Lederen af USA’s krigsinformationsbureau har udtalt, at man ikke kan besejre Tyskland fra luften; derfor kommer der en tredje front. ”Fronten kan blive oprettet mod nord eller syd, om kort eller lang tid”, siger han.

I Esbjerg er der fortsat uro. Fra morgenstunden nedlægger arbejderne arbejdet på adskillige industrivirksomheder. I løbet af en time er så godt som alle virksomheder i byen lukket. Det går så hurtigt, at ingen fra den socialdemokratisk dominerede fagbevægelse kan nå at gribe ind.

Det lokale politi forsøger at få situationen under kontrol, blandt andet ved at forbyde sammenstimlen på gaderne. Grupper på over fem personer bliver splittet, og der er udgangsforbud efter kl. 21.

mandag den 5. august 2013

6. august

I dag har arbejderne på Odense Staalskibsværft genoptaget arbejdet. Der hersker sejrsstemning! Den danske arbejderklasse er efter nogle hårde år med stor arbejdsløshed og reallønsforringelser igen ved at komme i offensiven.

Fyens Stiftstidende kan i dag fortælle, at arbejderne hos Thrige nu også kræver faretillæg.

Mekanikerafdelingen på Thriges fabrikker på Tolderlundsvej,
formentlig omkring 1940


Oprindelig var det arbejderne ved Helsingør Skibsværft, der startede kravet om et tillæg til lønnen pga. krigsfaren. Senere fulgte arbejderne ved Odense Staalskibsværft og Nakskov Skibsværft kravet. Hos Thrige er det viklerne og arbejdsmændene, der har bragt kravet på bane.

Royal Air Forces angreb 27. januar 1943 på B&W Diesel i København, hvor otte blev dræbt og ca. 50 såret, har aktualiseret de danske arbejderes krav om faretillæg.

Arbejderne ved Thrige kræver også et tillæg på 20 procent til lønnen, og endvidere kræver de, at efterladte efter danske arbejdere, der udsættes for invaliditet og død, sikres på samme måde og på samme betingelser som de danske søfolk.

Kravet er ikke i forvejen fremført over for den socialdemokratisk fagbevægelses ledelse, men i resolutionen kræver Thrige-arbejderne, at De samvirkende Fagforbund sætter hele deres kraft og autoritet ind på gennemførelsen af disse krav.

søndag den 4. august 2013

5. august

I dag er yderligere to maskinfabrikker gået i sympatistrejke med værftsarbejderne, så det samlede antal strejkende i Odense nu omfatter 3.857 mand.

Tyskerne vælger derfor at kapitulere! I løbet af dagen bliver Linz slæbt fri fra værftet og bugseret ud gennem Odense Fjord for at blive repareret andetsteds.

Efterfølgende lykkes det en dansk forhandlingsdelegation, der er kommet fra København, og de socialdemokratiske tillidsmænd at få afblæst strejken. Det bliver aftalt at genoptage arbejdet i morgen.

"Linz-konflikten" fremstår som en stor sejr for de odenseanske arbejdere, men strejken har også kastet lys over den kroniske konflikt mellem arbejderbevægelsens kommunistiske og socialdemokratiske fløje. De socialdemokratiske tillidsmænd har sågar prøvet at bremse sympatistrejkerne.

4. august

I dag har krisen på Odense Staalskibsværft taget en dramatisk vending. 12 af Odenses store virksomheder inden for jernindustrien er gået i sympatistrejke. Flere automobilværksteder, der arbejder for værnemagten, heriblandt Fehr & Co. og V. Holm Jensen, deltager i strejken.

Også arbejderne på Thrige har nedlagt arbejdet. Her udbrød strejken ved arbejdstidens begyndelse og har siden bredt sig til alle afdelinger. Ifølge kommunisternes illegale blad, Trods Alt, nægtede fabrikkens ledelse at lukke de strejkende arbejdere ud, hvorfor de sprængte porten!

På flere andre virksomheder forholder man sig foreløbigt afventende, blandt andet fordi de socialdemokratiske tillidsmænd ikke ønsker at eskalere den i forvejen spændte situation. Derimod er kommunisterne særdeles aktive og opmuntrer til strejke.

fredag den 2. august 2013

3. august

På Odense Staalskibsværft fortsætter strejken. Intet tyder på en hurtig løsning, da parterne står stejlt over for hinanden. Arbejderne vil først genoptage arbejdet, når de bevæbnede vagter på Linz er fjernet. Det nægter tyskerne imidlertid, eftersom der er tale om et krigsskib.

Hamburg er igen i nat blevet angrebet. Britiske bombemaskiner har nedkastet et stort antal spræng- og brandbomber. Ifølge de foreløbige (officielle tyske) oplysninger er 32 bombemaskiner skudt ned.

Der kommer flere og flere detaljer om situationen i Hamburg. Hjemvendte danske arbejdere beretter, at der overalt i gaderne ligger lig, og de dødes tøj er blæst af ved bombernes enorme lufttryk. Der er tale om tragedier, der ikke kan fattes. Københavns Vognmandslaug har tilbudt at stille otte rutebiler til rådighed for at hente danske arbejdere hjem.

torsdag den 1. august 2013

2. august

På Odense Staalskibsværft er situationen blevet tilspidset. Her til morgen har arbejderne besluttet at fortsætte deres sit-down-strejke.

Den tyske ledelse i København er bekymret over udviklingen på værftet. Admiralen for den tyske krigsmarine i Danmark har forlangt værftets direktør, Erik Ringsted, til København. Også den rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best, ser med stor alvor på situationen. 

Tillidsmandsudvalget har meddelt direktør Erik Ringsted, at arbejderne ikke ændrer standpunkt, før de bevæbnede vagter på Linz bliver fjernet! Situationen synes fuldstændig fastlåst.

Værftsarbejdernes kamplyst er uden tvivl blevet styrket af den seneste tids udvikling på krigsfronterne. I dagens aviser kan man bl.a. læse, at de allierede anført af generalerne, Patton og Montgomery, rykker frem på Sicilien.

I Tyskland bliver de store byer fortsat udsat for massive bombeangreb. Fyns Social-Demokrat skriver, at befolkningen i Berlin iler til de store banegårde for at søge ly for bomberne fra luften. Også i Hamburg strømmer befolkningen fortsat ud af den bombehærgede by, heriblandt danske statsborgere. I går kom der 400 danske arbejdere fra byen over grænsen.

1. august

I dagens søndagsudgave af Fyens Stiftstidende er der en løftet pegefinger til de restaurationer, der under indtrykket af den stærkt voksende danskhedsfølelse har bedt deres orkestre afslutte aftenen med ”Der er et yndigt land”.  Avisen opfordrer restaurationerne til at ophøre med denne praksis, eftersom det har ført til nogle pinlige optrin, hvor berusede gæster har afsunget en alternativ tekst til nationalsangen.

Som svar på værftsarbejdernes protest over den sene varsling ved luftalarmerne for et par dage siden svarer politikommissær Mogens Frost, at der intet kan bebrejdes hverken Fyenske Distriktskommando eller det odenseanske luftværn! ”Jeg kan oplyse, at reglementet er fulgt til punkt og prikke!”.

Fyns Tidende beretter, at ca. 2.000 danskere nu er vendt hjem fra det bombehærgede Hamburg. Det fortælles, at der i så godt som alle byens distrikter er mange ofre. Gaderne er fyldt med en strøm af mennesker, der flygter ud af byen.

tirsdag den 30. juli 2013

31. juli

I morges mødte arbejderne på Odense Staalskibsværft op, men i stedet for at gå i arbejde satte de sig ind i spiserummene og spillede kort eller dam.

Til eftermiddag er situationen blevet tilspidset. Tyskerne påstår, at nogle drenge på værftet har kastet møtrikker efter en forbipasserende tysk båd, og kommandanten har truet med, at man i gentagelsestilfælde vil skyde med skarpt. Dansk politi har på baggrund af den spændte situation valgt at rydde en del af værftet.

Det er dog en anden historie fra værftet, der har fundet vej til dagens aviser: Arbejderne på Odense Staalskibsværft har udsendt en protestskrivelse angående den sene varsling i forbindelse med luftalarmerne den 29. juli. De skriver bl.a.: 

”Vi må på det skarpeste protestere imod den måde, luftværnskommandoen varsler luftlalarm … Ved sidste overflyvning varsledes der overhovedet ikke, før maskinerne var lige over byen – altså i tilfælde af bombenedkastning på Odense Staalskibsværft var samtlige arbejdere så godt som prisgivet”.
Man har i frisk erindring, at det københavnske skibsværft B&W for blot seks måneder siden (27. januar 1943) blev udsat for luftbombardementer.  

mandag den 29. juli 2013

30. juli

På Odense Staalskibsværft kræver arbejderne, at de bevæbnede tyske vagter ved Linz skal fjernes. Ellers vil de ikke gå i arbejde. Den tyske kommandant von Behlen nægter, hvilket fører til, at arbejderne og funktionærerne forlader værftet. De beslutter samtidig at fortsætte kampen med en sit-down-strejke i morgen.

De lokale aviser er tavse om den spændte situation på værftet. Til gængæld har Fyns Social-Demokrat i dag en historie om, at Dansk Kennelklubs store hundeudstilling i år vil blive holdt i Odense Kvæghal. Den vil finde sted i dagene 4. og 5. september.

Avisernes forsider er fyldt med nyt fra den europæiske krigsskueplads. På Østfronten er der hårde kampe ved Orel. Fra det tyske førerhovedkvarter meddeles det, at man har skudt 35 nordamerikanske bombemaskiner ned under de seneste dages luftoffensiv over Nordtyskland.        

søndag den 28. juli 2013

29. juli

Her til formiddag lyder luftalarmen hele to gange med korte mellemrum. Varslingerne kommer så sent, at mange odenseanere ikke når at gå i beskyttelsesrum, men stimler sammen i gadedøre eller på altaner og ser de fremmede bombemaskiner flyve over byen.

I dagens aviser kan man læse, at Hamburg igen i nat er blevet udsat for massive angreb fra de allierede bombemaskiner. Angrebet har kostet mange menneskeliv og forårsaget omfattende brande i flere bydele.

De danske, censurerede aviser er imidlertid tavse om skibssabotagen i går på Odense Staalskibsværft. I dag har tyskerne fået bragt Linz til monteringskajen. Nu er skibet forsvarligt sikret med svært bevæbnede vagtposter både for og agter. Værftsarbejderne er gejlet op af den seneste tids begivenheder både lokalt og ude i verden. Situationen virker temmelig anspændt!
Stabelafløbning på Odense Staalskibsværft i 1948

tirsdag den 23. juli 2013

28. juli


På Odense Staalskibsværft er man næsten færdig med at bygge minelæggeren M/S Linz. Skibet er bestilt af tyskerne og skal søsættes i morgen.

Linz betegnes som Danmarks bedst bevogtede skib, men sidst på dagen viser det sig, at bevogtningen ikke har været god nok.

M/S Linz

Dagens aviser beskæftiger sig dog ikke med værftet, men derimod med udviklingen i Italien. Efter at de allierede 10. juli gik i land på Sicilien, er Benito Mussolini nu blevet tvunget fra magten. Der er fortsat hårde kampe på Sicilien.

I en kort notits meddeles det, at det danske generalkonsulat i Hamburg nedbrændte natten mellem 24. og 25. juli i forbindelse med det store luftangreb. Ingen fra konsulatet er dog kommet noget til, oplyser Udenrigsministeriet.

Ved 13-tiden placererer en modstandsmand, der arbejder på Odense Staalskibsværft, en tidsindstillet magnetbombe på siden af M/S Linz lige under vandspejlet. Kl. 21.05 detonerer bomben, og skibet synker til bunds. Sænkningen ser ikke ud af ret meget på den lave vanddybde, men sabotagen får enorm betydning …